Fotografie ze semináře RURAL 2022

Tady je nekolik velmi neumělých fotografií ze čtvrtečního semináře Rural 2022. Toto jsou náhledy, kliknutím na fotku se zvětsí do běžné velikosti.

Seminář Venkov 2022

 

Po loňské přestávce vynucené pandemickou situací jsme se letos rozhodli a i přes velká rizika vyvolaná probíhající vlnou pozitivně testovaných na Covid 19 uspořádat seminář Venkov 2020 jak prezenčně, tak i hybridně. Při rozesílání pozvánek nám nebylo jasné, zda-li vůbec někdo na seminář přijede, nebo kolik potenciálních účastníků na poslední chvíli uzavře karanténa. Potřeba se vidět a mluvit spolu osobně a nekomunikovat pouze přes digitální media byla silnější. Proto se ve čtvrtek 3.2. 2022 konal v Praze na Přírodovědecké fakultě již. 14. ročník semináře Venkov 2022.

Na seminář přijelo do Prahy více než 50 účastníků a dalších asi 50 účastníků nás sledovalo ve virtuálním prostoru.

Po přivítání R. Perlínem zahájil seminář úvodním slovem děkan Přírodovědecké fakulty UK prof. Jiří Zima, který popřál úspěšný průběh semináře. Jako první představila ředitelka odboru regionální politiky MMR M. Zezůlková koncepční přístupy a způsob uvažování jí vedeného odboru při posilování rozvojových možností na venkově. Její vystoupení dále doplnil i vedoucí oddělení rozvoje venkova R. Nikischer, který seznámil posluchače s průběhem realizace akčního plánu a naplňování Koncepce rozvoje venkova.  R. Bargel a J. Gregoriniová z NIPOS představili projekt, který sleduje dopady pandemie na kulturní zařízení a kulturní aktivity v Česku. Následně R. Perlín představil typologii kulturního prostředí v Česku a upozornil na regiony, které mohou z hlediska rozvoje kulturního a tedy i společenského prostředí potenciální rizikové oblasti.

T. Zavadil (ASZ) představil projekt, ve které sleduje roli zemědělců při rozvoji venkovských komunit a míru interakce mezi farmáři a mezi obyvateli a veřejnou správou z venkovských obcí. J Hrabák z ČZU ukázal, jak je možné na příkladě zdravotnických a lékařských služeb využívat digitální prostředí a jak jsou tyto nové metody komunikace vnímány a hodnoceny obyvateli.

Po obědové přestávce seminář pokračoval vystoupením M. Komárka, který zdůraznil význam síťování a spolupráce na lokální a mikroregionální úrovni a prokázal, jak se kvalitativně liší regiony, kde dochází k intenzivní spolupráci, od regionů, kde spolupráce je pouze formální nebo málo intenzivní. M. Fialová pak zdůraznila význam regionálních značek původu zboží, které jasně pomáhají rozvoji jak lokálního podnikatelského prostředí, tak také spolupráci a partnerství mezi výrobci a prodejci rozdílných typů finálních produktů.

Na závěr proběhla panelová diskuze, ve které zasedli R. Bargel (NIPOS), J.Hrabák (ČZU), Z. Opravil (MMR), T. Zavadil (ASZ) a M. Fialová (PřFUK). Hlavním tématem diskuze byly dopady pandemie na problematiku rozvoje venkova nebo jednotlivých prvků rozvoje venkova. Do panelové diskuze se zapojovali svými komentáři nebo poznámkami i jednotliví účastníci semináře a posouvali tak diskuzi dalším směrem. Závěrečná otázka „kde vidíte český venkov za 10 let“ přinesla velmi zajímavé a rozdílné odpovědi, ale účastníci panelu se shodli, že možnosti rozvoje jsou a budou založeny především na spolupráci, komunikaci a možnosti uplatnit se a realizovat svoje plány a svoje cíle. Významným faktorem, který může ovlivnit další rozvoj venkova budou jak dopady změn klimatu a politická rozhodnutí, které na tyto dopady reagují. Významným faktorem bude výrazná proměna cen energií, která může být limitní pro rozvoj některých aktivit.

Děkujme všem, kteří v této nelehké době vážili cestu na tento seminář, děkujeme i těm, kteří sledovali seminář on line. Těšíme se na další setkání ve čtvrtek 9.2. 2023 na semináři Venkov 2023.

Prezentace ke stažení jsou zde:

Bargel NIPOS konference Venkovy

Fialova_Venkov-2022

Hrabák seminář Venkov 2022

Komárek venkov 2022

Perlín Kulturní potenciál a kulturní rizika Venkov 2022

Perlín Panelová diskuze

Perlín uvodní prezentace VENKOV 2022

Zavadil_prezentace_Seminář_venkov 2022

Zezůlková MMR Seminář Venkov 2022

Seminář Venkov 2020

Výzkumné centrum RURAL uspořádalo již 13. ročník semináře Venkov tentokrát s vročením 2020. Program semináře si klade za cíl jednak představení výsledků práce členů výzkumného týmu RURAL, ale také představuje vynikající zpětnou vazbu k předloženým výsledkům  a možnost propojení akademického a praktického prostředí. Současně na semináři dostávají prostor i významní hosté, kteří se věnují problematice venkova a kteří mohou oslovit široké spektrum účastníků semináře.

Úvodní vystoupení si připravila Marie Zezulkové ředitelka odboru regionální politiky MMR a seznámila všechny posluchače s principy a cíli schválené Strategie regionálního rozvoje Česka na období 2020+. V sále velmi resonovalo, když Marie Zezulková kritizovala počet celostátních strategických dokumentů a kladla velký důraz na lokální iniciativy, na lokální podmínky a na nutnost respektovat lokální podmínky. Jako druhý vystoupil Richard Nikischer, vedoucí oddělení rozvoje venkova na MMR, který představil nový dokument Koncepce rozvoje venkova, který byl přijat vládou ČR 13.1. 2020 a který stanovuje principy a cíle rozvoje venkova. Je to první ucelený koncepční dokument, který sleduje všechny aspekty rozvoje venkova a který má velké ambice napomoci koordinovat dosud roztříštěné nebo nejednotné přístupy k venkovu jak ze strany resortů, tak i ze strany krajů. Radim Perlín představil koncepci a hlavní cíle projektu, který společně s MMR hledá formy a možnosti rozvoje nemetropolitních oblastí. R. Perlín zdůraznil roli celostátních, národních dokumentů, které mají pomoci těm regionům, lokalitám nebo společenstvím, které se dostaly pod obecně přijímaný standard kvality života. Na druhé straně velmi podstatné jsou ale i lokální nástroje regionálního rozvoje, které mohou nastartovat rozvoj a za jejich využití má odpovědnost lokální komunita.

V dalších dopoledních vystoupeních Jakub Kyselovič ze Sociologického ústavu AV ČR představil výsledky studia dostupnosti některých typů občanské vybavenosti na venkově a diskuze se zaměřila na problém hodnocení dostupnosti konkrétní služby v obcích, které se skládají z více místně oddělených sídelních jednotek. Jiří Ježek ze Západočeské univerzity v Plzni se zaměřil na hledání nástrojů rozvoje pro malá města a jejich zázemí a velmi jasně připomněl, že nelze studovat venkov bez studia přirozených center obslužnosti na venkově, tedy středních a malých měst na venkově. Dopolední blok uzavřel Pavel Březina, představitel družstev spojených v rámci COOP a upozornil na hlavní rozdíly mezi velkým byznysem velkých komerčních řetězců a způsobem hospodaření malých družstevních prodejen.

Odpolední program se věnoval představení výsledků práce výzkumného týmu RURAL Přírodovědecké fakulty UK. V první části Marek Komárek a Pavel Chromý podrobně seznámili s hodnocením výsledků šetření u více než 3000 respondentů a jejich postojů k hledání bariér a potenciálu rozvoje nemetropolitních oblastí. Ve druhém vystoupení Tomáše Havlíčka, Víta Jančáka, Miroslava Marady a Hany Bednářové jsme se zaměřili na shrnutí dosažených výsledků terénního šetření v sídlech jednotlivých vybraných ORP a to jak na hodnocení skutečného stavu veřejných prostranství v obcích, tak také i na výsledky strukturovaných rozhovorů s lokálními aktéry správy. V posledním vystoupení Radim Perlín představil možnosti a nástroje rozvoje lokálních společenství. V příspěvku zdůraznil, že není možné považovat pouze nástroj regionálního rozvoje dotační, finanční nástroje, ale ukázal na možnosti využití organizačně administrativních, legislativně metodických a věcných nástrojů lokálního rozvoje, které mají stejný nebo v některých případech i větší význam pro aktivní stimulaci (nebo útlum) procesů, které vedou k lokálnímu rozvoji.

Na konferenci přijalo pozvání více než 150 účastníků ze všech oblastí rozvoje venkova od představitelů konkrétních lokálních společenství, přes zástupce MAS, celostátních spolků, které sledují rozvoj venkova až po významné zástupce akademické sféry prakticky ze všech pracovišť, kde se venkovem odborně zabývají.

Po skončení semináře představil R. Perlín výsledky semináře i v krátkém rozhovoru v České televizi: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058030206/.

Všechna vystoupení jsou k dispozici ke stažení:

Březina COOP

prezentace Havlicek Jančák – terenní výzkum

Chromy_Marada_Komarek Postoje obyvatel

Ježek_Venkov 2020

Kyselovič Bernard_Dostupnost služeb

Nikischer Koncepce rozvoje venkova

Perlín úvod

Perlín 2 nástroje lokálního rozvoje

Perlín Nemetropolitní oblasti

Zezulková SRR_2020

vybrané fotografie jsou k dispozici v této galerii

Seminář Venkov 2019

Děkujeme všem účastníkům semináře Venkov 2019, který pořádalo výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK ve čtvrtek 24.1. 2019.

Těší nás účast více než 100 aktivních účastníků, zájem o problematiku rozvoje venkova a děkujeme všem, kteří přispěli k diskuzi o možnostech rozvoje venkova.

Zde jsou k vašemu použití prezentace ve formátu PDF na semináři a budeme rádi, pokud je budete používat a řádně i citovat.

Venkov 2019 Chromý,Havlíček Jančák

Venkov 2019 Bernard_vítání knihy

Venkov 2019 Panelová diskuze

Venkov 2019 Perlín Nástroje podpory nemetropolitních oblastí

Venkov 2019 Perlín první vyhodnoceni dotazníku

Venkov_2019_kvantitativni_analyza Marada Komárek