Seminář Venkov 2020

Výzkumné centrum RURAL uspořádalo již 13. ročník semináře Venkov tentokrát s vročením 2020. Program semináře si klade za cíl jednak představení výsledků práce členů výzkumného týmu RURAL, ale také představuje vynikající zpětnou vazbu k předloženým výsledkům  a možnost propojení akademického a praktického prostředí. Současně na semináři dostávají prostor i významní hosté, kteří se věnují problematice venkova a kteří mohou oslovit široké spektrum účastníků semináře.

Úvodní vystoupení si připravila Marie Zezulkové ředitelka odboru regionální politiky MMR a seznámila všechny posluchače s principy a cíli schválené Strategie regionálního rozvoje Česka na období 2020+. V sále velmi resonovalo, když Marie Zezulková kritizovala počet celostátních strategických dokumentů a kladla velký důraz na lokální iniciativy, na lokální podmínky a na nutnost respektovat lokální podmínky. Jako druhý vystoupil Richard Nikischer, vedoucí oddělení rozvoje venkova na MMR, který představil nový dokument Koncepce rozvoje venkova, který byl přijat vládou ČR 13.1. 2020 a který stanovuje principy a cíle rozvoje venkova. Je to první ucelený koncepční dokument, který sleduje všechny aspekty rozvoje venkova a který má velké ambice napomoci koordinovat dosud roztříštěné nebo nejednotné přístupy k venkovu jak ze strany resortů, tak i ze strany krajů. Radim Perlín představil koncepci a hlavní cíle projektu, který společně s MMR hledá formy a možnosti rozvoje nemetropolitních oblastí. R. Perlín zdůraznil roli celostátních, národních dokumentů, které mají pomoci těm regionům, lokalitám nebo společenstvím, které se dostaly pod obecně přijímaný standard kvality života. Na druhé straně velmi podstatné jsou ale i lokální nástroje regionálního rozvoje, které mohou nastartovat rozvoj a za jejich využití má odpovědnost lokální komunita.

V dalších dopoledních vystoupeních Jakub Kyselovič ze Sociologického ústavu AV ČR představil výsledky studia dostupnosti některých typů občanské vybavenosti na venkově a diskuze se zaměřila na problém hodnocení dostupnosti konkrétní služby v obcích, které se skládají z více místně oddělených sídelních jednotek. Jiří Ježek ze Západočeské univerzity v Plzni se zaměřil na hledání nástrojů rozvoje pro malá města a jejich zázemí a velmi jasně připomněl, že nelze studovat venkov bez studia přirozených center obslužnosti na venkově, tedy středních a malých měst na venkově. Dopolední blok uzavřel Pavel Březina, představitel družstev spojených v rámci COOP a upozornil na hlavní rozdíly mezi velkým byznysem velkých komerčních řetězců a způsobem hospodaření malých družstevních prodejen.

Odpolední program se věnoval představení výsledků práce výzkumného týmu RURAL Přírodovědecké fakulty UK. V první části Marek Komárek a Pavel Chromý podrobně seznámili s hodnocením výsledků šetření u více než 3000 respondentů a jejich postojů k hledání bariér a potenciálu rozvoje nemetropolitních oblastí. Ve druhém vystoupení Tomáše Havlíčka, Víta Jančáka, Miroslava Marady a Hany Bednářové jsme se zaměřili na shrnutí dosažených výsledků terénního šetření v sídlech jednotlivých vybraných ORP a to jak na hodnocení skutečného stavu veřejných prostranství v obcích, tak také i na výsledky strukturovaných rozhovorů s lokálními aktéry správy. V posledním vystoupení Radim Perlín představil možnosti a nástroje rozvoje lokálních společenství. V příspěvku zdůraznil, že není možné považovat pouze nástroj regionálního rozvoje dotační, finanční nástroje, ale ukázal na možnosti využití organizačně administrativních, legislativně metodických a věcných nástrojů lokálního rozvoje, které mají stejný nebo v některých případech i větší význam pro aktivní stimulaci (nebo útlum) procesů, které vedou k lokálnímu rozvoji.

Na konferenci přijalo pozvání více než 150 účastníků ze všech oblastí rozvoje venkova od představitelů konkrétních lokálních společenství, přes zástupce MAS, celostátních spolků, které sledují rozvoj venkova až po významné zástupce akademické sféry prakticky ze všech pracovišť, kde se venkovem odborně zabývají.

Po skončení semináře představil R. Perlín výsledky semináře i v krátkém rozhovoru v České televizi: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/220411058030206/.

Všechna vystoupení jsou k dispozici ke stažení:

Březina COOP

prezentace Havlicek Jančák – terenní výzkum

Chromy_Marada_Komarek Postoje obyvatel

Ježek_Venkov 2020

Kyselovič Bernard_Dostupnost služeb

Nikischer Koncepce rozvoje venkova

Perlín úvod

Perlín 2 nástroje lokálního rozvoje

Perlín Nemetropolitní oblasti

Zezulková SRR_2020

vybrané fotografie jsou k dispozici v této galerii