Seminář Venkov 2019

Děkujeme všem účastníkům semináře Venkov 2019, který pořádalo výzkumné centrum RURAL na Přírodovědecké fakultě UK ve čtvrtek 24.1. 2019.

Těší nás účast více než 100 aktivních účastníků, zájem o problematiku rozvoje venkova a děkujeme všem, kteří přispěli k diskuzi o možnostech rozvoje venkova.

Zde jsou k vašemu použití prezentace ve formátu PDF na semináři a budeme rádi, pokud je budete používat a řádně i citovat.

Venkov 2019 Chromý,Havlíček Jančák

Venkov 2019 Bernard_vítání knihy

Venkov 2019 Panelová diskuze

Venkov 2019 Perlín Nástroje podpory nemetropolitních oblastí

Venkov 2019 Perlín první vyhodnoceni dotazníku

Venkov_2019_kvantitativni_analyza Marada Komárek

Projekty řešené v roce 2013

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech. Formation of spatial identities in areas with intensively changed landscape: the case of North-Western Bohemia (Grantová agentura ČR, 2012–2014), RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Projekt rozvíjí dosavadní výzkumy regionální identity a zaměřuje se na analýzu procesu formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Řeší otázky týkající se identifikace vnitřního potenciálu rozvoje specifické oblasti severozápadních Čech, resp. Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. V první části výzkumu bude analyzována jak vnitřní image území (jeho percepce vlastními obyvateli), tak image vnější (v rámci Česka). Míra sounáležitosti lidí s územím, které užívají, vnímání místní krajiny a jejich hodnot, percepce krajinných změn jsou předmětem druhé části výzkumu v modelových územích s odlišnou geografickou polohou, s odlišnou mírou krajinných změn i odlišným životním stylem obyvatel.

Mechanizmy selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období Mechanisms of the selective development of peripheries in Czechia and Austria during the post-industrial period (Grantová agentura ČR, 2011–2014), RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Projekt navazuje na výzkum polarizace prostoru (periferií), který dále rozvíjí v kontextu přístupů nové regionální geografie a evropského neoregionalismu. Důraz se klade na interpretaci a komparaci mechanismů polarizace prostoru a vývoje integrace periferií do řádovostně uspořádaného regionálního systému v kontextu vývoje střední Evropy v post-industruálním období (v modelových oblastech Česka a Rakouska). Cílem je identifikovat důvody a interpretovat mechanismy integrace/dezintegrace periferií (v různých řádovostních úrovních území) do regionálních struktur, a to jak z hlediska úspěšnosti jejich integrace, tak z hlediska dopadů integračních procesů na vývoj vztahu závislosti periferií a center různých řádů, jakož i změny strukturálních znaků a institucionálních podmínek periferií (socioekonomických i sociokulturních). Obecně jde tak o identifikaci a vyhodnocení vývojových mechanismů demarginalizace území.