Výzkumné centrum RURAL

Centrum RURAL na PřF UK v Praze má výrazně interdisciplinární charakter a sdružuje pracovníky a doktorandy primárně z Katedry sociální geografie a regionálního rozvoje. Spolupracuje však s odborníky jak z geografické sekce PřF UK, tj. z  Katedry fyzické geografie a geoekologie (dr. Šefrna), Katedry aplikované geoinformatiky a kartografie (dr. Štych), Katedry demografie a geodemografie (Mgr. Hulíková), tak s odborníky z dalších pracovišť fakulty (z Ústavu životního prostředí) i jiných vysokých škol (Jihočeská Univerzita, Západočeská Univerzita, Česká zemědělská univerzita), ústavů  (Ústav zemědělské ekonomiky a informací, Ústav územního rozvoje) a decizní sférou (zejména Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, ČSÚ).

Řešené výzkumné projekty se zaměřují na vývoj venkovského prostoru, na studium socioekonomických a územních vazeb na venkově a také na vývoj interakce přírodního a sociálního prostředí a dlouhodobé změny ve využití ploch (land use). Členové výzkumného týmu se dále koncentrují na zkoumání mechanismů polarizace prostoru s důrazem na studium a řešení problémů rozvoje periferií. Samostatné výzkumné téma také představuje veřejná správa na venkově ve spojení s transformačními a integračními procesy zemědělství. Rozvoj venkova je chápán jako endogenní proces s důrazem na lidský a sociální kapitál venkova a současně i jako exogenní proces s důrazem na roli aktérů/subjektů rozvoje venkova a na studium nástrojů rozvoje venkovského prostoru a venkovských obcí.

Členové výzkumného týmu prezentují výsledky své práce formou standardních vědeckých publikací a dále zpřístupňují jednotlivé dosažené výsledky i širší veřejnosti formou publikací a článků v odborných časopisech zaměřených na problematiku rozvoje venkova. Každoročně pořádají odborný seminář Venkov, kde v diskuzi představují výsledky své práce za uplynulý rok. Členové centra se podílejí na výzkumných a organizačních aktivitách IGU Commission on Land Use and Land Cover Changes, komise IGU The Sustainable Rural System, komise IGU Marginalisation, Globalisation, Local and Regional Responses, European Society for Environmental History, European Society for Rural Sociology, American Society for Environmental History a dalších a zajišťují výuku v pregraduálních i doktorských studijních programech Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze.