Seminář Venkov 2023

Featured

Výzkumné centrum Rural na Přírodovědecké fakultě UK uspořádalo ve čtvrtek 2.2.  2023 již 15. ročník tradičního semináře Venkov, tentokrát s vročením 2023. Seminář se konal pod záštitou Přírodovědecké fakulty UK a České geografické společnosti. Po úvodním přivítání děkanem Přírodovědecké fakulty prof. J. Zimou předal prezident ČGS doc. Chromý dlouholetému aktivnímu členovi ČGS dr. Janu Müllerovi čestné členství v ČGS a pak již mohl začít odborný program semináře.  Semináře se zúčastnilo více než 100 aktivních  zájemců o tématiku rurálního rozvoje ať již z akademického prostředí, z prostředí veřejné správy nebo dalších odborníků.

V úvodním vystoupení hlavní organizátor semináře Radim Perlín společně s Markem Komárkem představili hlavní téma letošního semináře a to problematiku malých sídel do 100 obyvatel. Ve svém vystoupení se soustředili na vývoj počtu obyvatel v těchto sídlech a na rozdílné úrovně vybavenosti sídel, které mohou vést k postupnému snižování kvality života v nejmenších sídlech.

Náměstek ministra MMR Radim Sršeň představil aktivity, které připravuje nebo již realizovalo MMR pro podporu venkovských regionů a to včetně těch, které vykazují dlouhodobě znaky hospodářsky slabých venkovských regionů.  Jedno z hlavních sdělení ze strany MMR je trend postupného odklonu od plošného poskytování dotací za stejných podmínek v celém Česku k více diferencovanému přístupu a míře podpory podle velikosti a polohy obce.

Jako třetí vystoupil starosta obce Peruc Jan Vnouček, který přestavil pohled starosty venkovské obce s celkem 8 mi místními částmi. Další témata, která připravili Dana Fialová a Jiří Vágner, byla zaměřena na rozvoj rekreace a dopady nadměrného a nerovnoměrného cestovního ruchu na venkově. Robert Bargel z NIPOS se věnoval změnám ve struktuře a podpoře lokální kultury především ve venkovských obcích a významu lokální kultury pro stabilitu a rozvoj lokálního prostředí. Tomáš Havlíček představil analytický pohled změny cisterciácké krajiny na příkladu krajiny v okolí kláštera Velehrad a upozornil na dlouhodobou stabilitu kulturní krajiny.

V odpoledním bloku proběhla panelová diskuze za účasti nám. Sršně, starosty Vnoučka, Jana Bínka z Garepu a Pavla Chromého z výzkumného centra Rural. V diskuzi jsme se zaměřili znova na aspekty rozvoje nejmenších sídel, na bariéry, které omezují nebo znemožňují lokální rozvoj a také na potřeby a nástroje rozvoje nejmenších sídel.

Zajímavá byla především výměna názorů, kdy na jedné straně řečníci zdůrazňovali význam podpory lidských zdrojů, nutnost posilování lokální komunity a identity obyvatel jako jednoho z faktorů rozvoje. Na druhé straně další panelisté oponovali a kladli důraz na investiční podporu budování základní infrastruktury jako podmínky nebo předpokladu rozvoje venkovského sídla.  Do panelové diskuze se zapojovali i další účastníci, kteří také upozorňovali na často výrazné limity, které brání rozvoji regionu (nedostatečný signál mobilních dat) a nutnost podpory státu při zajišťování základního standardu kvality života.

V závěru diskuze všichni řečníci vyjádřili naději a pevné přesvědčení, že v dlouhodobém pohledu českým nejmenším sídlům nehrozí zánik a že tato sídla mohou najít dobré rozvojové trajektorie.

prezentace ke stažení

Bargel Venkov 2023

Fialová_Rekreační funkce sídel

Havlíček Cisterciani Velehrad Havlicek Venkov2023

Perlín Panelová diskuze

Perlín uvodní prezentace VENKOV 2023

Perlín Velmi malá sídla

Sršeň Aktivity MMR

Vágner a kol._Turisticko-rekreační funkce malých obcí na Vltavě_Venkov 23

Vnouček Peruc