Projekty řešené v roce 2013

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech. Formation of spatial identities in areas with intensively changed landscape: the case of North-Western Bohemia (Grantová agentura ČR, 2012–2014), RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Projekt rozvíjí dosavadní výzkumy regionální identity a zaměřuje se na analýzu procesu formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Řeší otázky týkající se identifikace vnitřního potenciálu rozvoje specifické oblasti severozápadních Čech, resp. Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. V první části výzkumu bude analyzována jak vnitřní image území (jeho percepce vlastními obyvateli), tak image vnější (v rámci Česka). Míra sounáležitosti lidí s územím, které užívají, vnímání místní krajiny a jejich hodnot, percepce krajinných změn jsou předmětem druhé části výzkumu v modelových územích s odlišnou geografickou polohou, s odlišnou mírou krajinných změn i odlišným životním stylem obyvatel.

Mechanizmy selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období Mechanisms of the selective development of peripheries in Czechia and Austria during the post-industrial period (Grantová agentura ČR, 2011–2014), RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Projekt navazuje na výzkum polarizace prostoru (periferií), který dále rozvíjí v kontextu přístupů nové regionální geografie a evropského neoregionalismu. Důraz se klade na interpretaci a komparaci mechanismů polarizace prostoru a vývoje integrace periferií do řádovostně uspořádaného regionálního systému v kontextu vývoje střední Evropy v post-industruálním období (v modelových oblastech Česka a Rakouska). Cílem je identifikovat důvody a interpretovat mechanismy integrace/dezintegrace periferií (v různých řádovostních úrovních území) do regionálních struktur, a to jak z hlediska úspěšnosti jejich integrace, tak z hlediska dopadů integračních procesů na vývoj vztahu závislosti periferií a center různých řádů, jakož i změny strukturálních znaků a institucionálních podmínek periferií (socioekonomických i sociokulturních). Obecně jde tak o identifikaci a vyhodnocení vývojových mechanismů demarginalizace území.