Nejvýznamnější ukončené projekty

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Regional differenciation of rural municipalities in Czechia: Disparities and developmental opportunities (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, VaV, 2007–2011), RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Projekt vychází z teze, že venkovské obce v Česku mají rozdílné předpoklady lokálního rozvoje, které závisejí na poloze a na velikosti obce, resp. velikosti jednotlivých místních částí. V rámci řešení projektu byla na základě tvrdých statistických dat navržena typologie venkovských oblastí Česka, prověřeno vnímání problémů venkova představiteli obcí a na základě případových studií navrženy konkrétní nástroje rozvoje venkova s ohledem na místní podmínky a předpoklady rozvoje konkrétního typu venkova.

Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy The role of human and social capital in the integration process of peripheral regions into regional structures of Czechia in context of new Europe (Grantová agentura ČR, 2007–2009), RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Podstatou grantového projektu bylo studium vztahu mezi kvalitou lidského a sociálního kapitálu jako klíčové složky lokálního a regionálního rozvoje a hospodářskou a sociální vyspělostí sledovaných periferních území v Česku. Cílem projektu bylo zhodnocení teoretických a metodologických přístupů k výzkumu lidského a sociálního kapitálu a jejich role v rozvoji problémových (periferních) oblastí Česka. Kvalita lidského a sociálního kapitálu podmiňuje míru integrace periferií do regionálních struktur (kraj, stát, EU), a to jak v případě vnitřních, tak i vnějších periferií. Hodnocení kvality lidského a sociálního kapitálu bylo provedeno v různých měřítkových úrovních regionů. Výzkum potvrdil, že problémy periferií mají komplexní charakter, kvalita lidského a sociálního kapitálu je pouze jednou ze složek jejich rozvojového potenciálu.

 

Projekty řešené v roce 2013

Formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou: příklad severozápadních Čech. Formation of spatial identities in areas with intensively changed landscape: the case of North-Western Bohemia (Grantová agentura ČR, 2012–2014), RNDr. Pavel Chromý, Ph.D.

Projekt rozvíjí dosavadní výzkumy regionální identity a zaměřuje se na analýzu procesu formování územních identit v oblastech s intenzivně přeměněnou krajinou v Česku. Řeší otázky týkající se identifikace vnitřního potenciálu rozvoje specifické oblasti severozápadních Čech, resp. Ústeckého, Karlovarského a Libereckého kraje. V první části výzkumu bude analyzována jak vnitřní image území (jeho percepce vlastními obyvateli), tak image vnější (v rámci Česka). Míra sounáležitosti lidí s územím, které užívají, vnímání místní krajiny a jejich hodnot, percepce krajinných změn jsou předmětem druhé části výzkumu v modelových územích s odlišnou geografickou polohou, s odlišnou mírou krajinných změn i odlišným životním stylem obyvatel.

Mechanizmy selektivního vývoje periferií v Česku a Rakousku v post-industriálním období Mechanisms of the selective development of peripheries in Czechia and Austria during the post-industrial period (Grantová agentura ČR, 2011–2014), RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Projekt navazuje na výzkum polarizace prostoru (periferií), který dále rozvíjí v kontextu přístupů nové regionální geografie a evropského neoregionalismu. Důraz se klade na interpretaci a komparaci mechanismů polarizace prostoru a vývoje integrace periferií do řádovostně uspořádaného regionálního systému v kontextu vývoje střední Evropy v post-industruálním období (v modelových oblastech Česka a Rakouska). Cílem je identifikovat důvody a interpretovat mechanismy integrace/dezintegrace periferií (v různých řádovostních úrovních území) do regionálních struktur, a to jak z hlediska úspěšnosti jejich integrace, tak z hlediska dopadů integračních procesů na vývoj vztahu závislosti periferií a center různých řádů, jakož i změny strukturálních znaků a institucionálních podmínek periferií (socioekonomických i sociokulturních). Obecně jde tak o identifikaci a vyhodnocení vývojových mechanismů demarginalizace území.