Nejvýznamnější ukončené projekty

Regionální diferenciace venkovských obcí Česka: disparity a možnosti rozvoje Regional differenciation of rural municipalities in Czechia: Disparities and developmental opportunities (Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, VaV, 2007–2011), RNDr. Radim Perlín, Ph.D.

Projekt vychází z teze, že venkovské obce v Česku mají rozdílné předpoklady lokálního rozvoje, které závisejí na poloze a na velikosti obce, resp. velikosti jednotlivých místních částí. V rámci řešení projektu byla na základě tvrdých statistických dat navržena typologie venkovských oblastí Česka, prověřeno vnímání problémů venkova představiteli obcí a na základě případových studií navrženy konkrétní nástroje rozvoje venkova s ohledem na místní podmínky a předpoklady rozvoje konkrétního typu venkova.

Role lidského a sociálního kapitálu v procesu integrace periferií do regionálních struktur Česka v kontextu nové Evropy The role of human and social capital in the integration process of peripheral regions into regional structures of Czechia in context of new Europe (Grantová agentura ČR, 2007–2009), RNDr. Vít Jančák, Ph.D.

Podstatou grantového projektu bylo studium vztahu mezi kvalitou lidského a sociálního kapitálu jako klíčové složky lokálního a regionálního rozvoje a hospodářskou a sociální vyspělostí sledovaných periferních území v Česku. Cílem projektu bylo zhodnocení teoretických a metodologických přístupů k výzkumu lidského a sociálního kapitálu a jejich role v rozvoji problémových (periferních) oblastí Česka. Kvalita lidského a sociálního kapitálu podmiňuje míru integrace periferií do regionálních struktur (kraj, stát, EU), a to jak v případě vnitřních, tak i vnějších periferií. Hodnocení kvality lidského a sociálního kapitálu bylo provedeno v různých měřítkových úrovních regionů. Výzkum potvrdil, že problémy periferií mají komplexní charakter, kvalita lidského a sociálního kapitálu je pouze jednou ze složek jejich rozvojového potenciálu.